Kontaktné údaje

Obchodný názov:
Právna forma:
Sídlo:
Zastúpená:

IČO:
DIČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný:

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
Príspevková organizácia
Trnavská 10, 902 01  Pezinok
RNDr. Dušan Chudý, riaditeľ

30 853 362
2021761720
SK2021761720
Prima banka Slovensko,a.s.
SK62 5600 0000 0066 1390 1001
Živnostenský register Ob.úrad Pezinok
číslo: 107-16374

Personálne kontakty

Riaditeľ

RNDr. Dušan Chudý

Tel: 033/6901 805

Mobil: 0905 255 614

Email: dusan.chudy@mpspezinok.sk

Vedúci strediska správy služieb a bytov

Ing.Vladimír Féder

Tel: 033/6901 801

Mobil: 0917 273 711

Email: vladimir.feder@mpspezinok.sk

Účtovníčka

Miriam Blahovská

Tel:   033/6901 801

 

Email: miriam.blahovska@mpspezinok.sk

Účtovníčka

Ing. Jana Wittgrúberová

Tel:   033/6901 801

 

Email: jana.wittgruberova@mpspezinok.sk

Správa cintorínov

Beata Horváthová

Tel:  033/641 1045, 033/6901 803

Email: cintorinypk@mpspezinok.sk

Správa bytov

Bytový technik

Anna Havelová

Tel: 033/6901 802

Mobil: 0905 716 510

Email: bytovy.technik@mpspezinok.sk

Správa bytov

Bytová referentka

Andrea Brázdovičová

Tel:     033/6901 802

Email: andrea.brazdovicova@mpspezinok.sk

Správa bytov

Účtovníčka byty

Alena Danišová

Tel:   033/6901 802

Email: alena.danisova@mpspezinok.sk

Údržba

Miroslav Pastva

Tel:  0918 970 842

Email: miroslav.pastva@mpspezinok.sk

Zámocký park

Správca zámockého parku

Tel.: 0917 147 463

Mestská polícia: 159

Technický skladový areál DV

Fajgalská cesta

Tel.: 0918 970 842

Email: miroslav.pastva@mpspezinok.sk

Kameňolom

Ing. Vladimír Féder

Email: vladimir.feder@mpspezinok.sk

Vedúci strediska správy športových zariadení

Mobil.  0905 341 954