Kontaktné údaje

Obchodný názov:
Právna forma:
Sídlo:
Zastúpená:

IČO:
DIČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaný:

MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
Príspevková organizácia
Trnavská 10, 902 01  Pezinok
Rudolf Mihalovič, dočasne poverený riadením

30 853 362
2021761720
SK2021761720
Prima banka Slovensko,a.s.
SK62 5600 0000 0066 1390 1001
Živnostenský register Ob.úrad Pezinok
číslo: 107-16374

Personálne kontakty

Dočasne poverený riadením

Rudolf Mihalovič

Tel: 0905 453 701

Email: rudolf.mihalovic@mpspezinok.sk

Vedúci strediska správy služieb a bytov

Ing.Vladimír Féder

Tel: 033/6901 801

Mobil: 0917 273 711

Email: vladimir.feder@mpspezinok.sk

Účtovníčka

Miriam Blahovská

Tel:   033/6901 801

 

Email: miriam.blahovska@mpspezinok.sk

Účtovníčka

Ing. Jana Wittgrúberová

Tel:   033/6901 801

 

Email: jana.wittgruberova@mpspezinok.sk

Správa cintorínov

Beata Horváthová

Tel:  0908 185 549, 033/6901 803

Email: cintorinypk@mpspezinok.sk

Správa bytov

Správca objektov

JUDr. Peter Scholtz

Mobil: 0905 716 510

Email: peter.scholtz@mpspezinok.sk

Stránkové dni – správa bytov:

Pondelok 7:00 – 14:30 hod.

Streda 7:00 – 14:30 hod. (prípadne po telefonickej dohode)

Správa bytov

Bytová referentka

Andrea Brázdovičová

Mobil: 0908 792 483

Tel:     033/6901 802

Email: andrea.brazdovicova@mpspezinok.sk

Správa bytov

Účtovníčka byty

Alena Danišová

Tel:   033/6901 802

Email: alena.danisova@mpspezinok.sk

Zámocký park

Správca zámockého parku

Tel.: 0917 147 463

Mestská polícia: 159

Vedúci plavárne a kúpaliska

Mgr. Ľuboš Hidaši

Mobil: 0903 761 447

Email: lubos.hidasi@mpspezinok.sk

Kameňolom

Mgr. Marián Juriš

Mobil: 0917 529 399

Email: marian.juris@mpspezinok.sk

Verejné osvetlenie

Kvetoslav Pavlíček

Poruchy ohláste na
Email: osvetlenie@mpspezinok.sk
Mobil: 0918 363 161 (v pracovnom čase)
Tel: 159 (mimo pracovného času)