Vznik spoločnosti

Mesto Pezinok na základe uznesenia MsZ č.1-212/2003 zo dňa 24.10.2003 podľa ustanovenia § 11 ods.4. písm.k,zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súľade s ustanoveniami § 21 a nasl.zákona č.303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov,ako zriaďovateľ, na plnenie svojích úloh zriadil mestskú príspevkovú organizáciu s názvom: Mestský podnik služieb,p.o., so sídlom Trnavská 10, 902 01 Pezinok, s účinnosťou od 1.1.2004.

Mestský podnik služieb ako príspevková organizácia Mesta Pezinok má právnu subjektivitu a člení sa na jednotlivé organizačné zložky a to:

Stredisko správy služieb a správy bytov

Stredisko správy športových zariadení

Naša činnosť

Základné poslanie Mestského podniku služieb

01.

Správa bytového a nebytového fondu.

02.

Prevádzkovanie športových zariadení.

03.

Správa a údržba zvereného majetku.

Disponujeme zamestnancom vyučeným v odbore Záhradníctvo a zamestnancami s odbornou spôsobilosťou na Výsadbu a povýsadbovú starostlivosť o dreviny a rez stromov.

S cieľom zabezpečiť aj iné potreby obyvateľov Mesta Pezinok môže Mestský podnik služieb vyvíjať aj iné obchodné aktivity a služby. Ich ohraničenie je dané všeobecne záväznými právnymi predpismi a vymedzením predmetu činnosti,a ďaľších konkrétnych pokynov a rozhodnutí zriaďovateľa.

0
mestské cintoríny
0
športoviská
0
zámocký park
0
kameňolom

Sídlo spoločnosti

Trnavská 10,
902 01 Pezinok

Telefón & Mobil

Tel: 033/6901 805

E-mail spoločnosti

Zverejňovanie dokumentov

Podľa zákona o zverejňovaní si môžte pozrieť zoznam našich aktuálnych objednávok, zmlúv a faktúr na portáli mesta Pezinok.

Zoznam starších dokumentov – Archív zmlúv, faktúr a objednávok za roky 2011 – 2015.

 

OTVORENIE KÚPALISKA

Od soboty 22.6.2024 bude krytá plaváreň v Pezinku zatvorená a letné kúpalisko otvorené.